ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การให้คำปรึกษาเบื้องต้น
การให้คำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อรับทราบความต้องการรูปแบบ ปัญหา งบประมาณ แล้วนำข้อมูลเบื้องต้นนี้มาวิเคราะห์หาแนวทางการออกแบบ / การก่อสร้าง ในเบื้องต้น

การเข้าสำรวจพื้นที่
PERGOLAR จะจัดส่งทีมงานผู้เชียวชาญเข้าไปสำรวจพื้นที่จริง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการออกแบบ / การก่อสร้าง ในภาพรวมและประโยชน์ใช้สอย ประกอบเงื่อนไขทางกายภาพ และสภาพโดยรอบ รวมทั้งการขยายตัวในอนาคต

การนำเสนอแบบเบื้องต้น
หลังจากที่เข้าสำรวจพื้นที่แล้วนั้น ทางทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์จากภาพรวมจนถึงรายละเอียด จัดทำเป็นแบบแนวคิดหลัก (Concept) ประกอบเงื่อนไขดังกล่าว เพื่อนำเสนอแบบเบื้องต้น พร้อมภาพเสมือนจริง (Presentation 3D) จำลองให้เห็นทัศนียภาพประกอบการตัดสินใจ

การนำเสนอแบบครั้งสุดท้าย พร้อมเสนอราคา
แก้ไขและปรับปรุงพัฒนาแบบตามความต้องการของท่าน พร้อมทั้งจัดทำเอกสารใบเสนอราคา

การตกลงเงื่อนไข และทำสัญญา
เมื่อรูปแบบและราคาตรงตามความต้องการแล้วนั้น ทางบริษัทฯ จะจัดทำเอกสารสัญญาการจัดจ้าง และนัดตกลงทำสัญญาว่าจ้างตามลำดับ

ช่วงก่อสร้าง
หลังจากลงนามทำสัญญาว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะเข้าดำเนินงานตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด และจะทำการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน

บริการหลังการขาย
รับประกันผลงาน (ตามที่ระบุในเงื่อนไขของงาน) บริการเสริมเรื่องการดูแลหลังการจัด (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)