การคิดค่าบริการ

การให้คำปรึกษาเบื้องต้น ไม่คิดค่าบริการ Free! ( หากท่านส่งข้อมูลมายัง E- mail ) ควรจัดส่งข้อมูล เช่น ภาพถ่ายสถานที่จริง ความต้องการ รูปแบบ (ตัวอย่างรูปแบบที่ต้องการ ) ปัญหา ทิศทาง และสำคัญที่สุด คือ งบประมาณ ฯลฯ พร้อมทั้งแนบ ชื่อ ที่อยู่ แผนที่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อกลับ เพื่อความสะดวกจัดส่งข้อมูลผ่านทาง E-mail มาที่ pergola_studio@yahoo.com

หากมีการเข้าสำรวจพื้นที่ บริษัทฯ จะคิดอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 1,000 – 1,500 บาท ( ทั้งนี้ขึ้นกับระยะทาง ) เพื่อเป็นค่าเดินทางเข้าไปสำรวจ  วิเคราะห์พื้นที่และสภาพแวดล้อมโดยรอบของสถานที่จริง แนะนำบริษัทฯ นำเสนอผลงานที่ผ่านมาและรายละเอียดต่างๆ  พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำหาแนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

การนำเสนอแบบ อัตราค่าบริการแบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 บริการด้านงานออกแบบอย่างเดียว
คิดค่าบริการวิชาชีพ 5 – 7.5 % ของมูลค่างานก่อสร้างโดยการประเมินขั้นต้น ข้อมูล และเอกสารที่ท่านได้รับตามมาตรฐานงานออกแบบ ซึ่งมีระบุชัดเจนในสัญญาว่าจ้าง เงื่อนไขการชำระค่าบริการวิชาชีพแบ่งตามงวดการดำเนินงาน (ตามที่ระบุในสัญญา)

กรณีที่ 2 บริการด้านงานออกแบบ และรับเหมาจัดตกแต่งภูมิทัศน์ ( Turn Key )
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ “ เงินมัดจำผลงาน ” (ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่) ล่วงหน้า และจะออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับเงินมัดจำนี้คืน ภายหลังจากที่ท่านได้ทำการลงนามตกลงว่าจ้างบริษัทฯ เข้าดำเนินงานก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เงินมัดจำผลงาน ” เงินมัดจำผลงานดังกล่าวมิใช่ค่าออกแบบ ในกรณี Turn Key นี้ บริษัทฯจะไม่คิดค่าบริการออกแบบ / Free! ค่าบริการออกแบบ

เงื่อนไขการการเรียกเก็บเงินมัดจำผลงาน แบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เมื่อนำเสนอแบบเบื้องต้น
งวดที่ 2 เมื่อนำเสนอแบบครั้งสุดท้าย พร้อมเสนอราคา

ช่วงก่อสร้าง อัตราค่าบริการแบ่งตามงวดการดำเนินงาน (ตามที่ระบุในสัญญา)

บริการหลังการขาย บริการเสริมเรื่องการดูแลหลังการจัด (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)